Aktivitetsforeningen Vestervold 

    Mødested for aktive pensionister i Nyborg

E-mail     mail@aktvestervold.dk          Adresse Kgs. Bastionsvej 2 5800 Nyborg 

 

Aktivitetsforeningen er en levende forening med mange muligheder for at dyrke sine interesser  og møde nye mennesker 

Hjem

Cafeen

Danehofquilterne

Minibyen

Datastuen

Knipling

Billard

Gymnastik

Porcelænsmaling

Stavgang

Kreativt værksted

Om os

Kontakt

Bestyrelsen

                                                

Formand: Mads Midtiby CV tlf.: 20 11 25 94  Næstformand: Lisabeth Spælling Tlf.: 23 6149 42   

Kasserer Lene Nielsen                        Sekretær: Lis Brunbjærg Sørensen tlf. 22753647

  

Bestyrelsesmedlem Bodil Hansen

 

 

 

 

 

  

 

 Vedtægter for Aktivitetsforeningen Vestervold. Nyborg. CVR 35 78 46 91

Cafeen Vestervold  CVR  36375132

 

§1: Navn og Hjemsted:

Foreningens navn er: Aktivitetsforeningen Vestervold

Foreningen har hjemsted I Nyborg kommune.  

§2: Foreningens formål:

Skabe et socialt fællesskab blandt pensionisterne i Nyborg kommune, og gennemføre møder og aktiviteter for medlemmerne.  

§3: Foreningens medlemmer:

Medlemmer kan optages hvis de modtager efterløn, social pension eller folkepension, og er åben for enhver. Ægtepar eller samlevende kan optages, hvis blot en af dem er på efterløn, førtidspension eller folkepension. Et nyt medlem skal have været medlem i mindst 3 måneder for at kunne deltage i ude - arrangementer f.eks. forårstur og efterårstur. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 1. april.  

§ 4: Generalforsamlingen

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling holdes en gang om året i første kvartal med følgende dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Godkendelse af dagsorden

3.       Valg af to stemmetællere

4.       Formanden aflægger beretning.

5.       Foreningens kasserer fremlægger det kontrollerede regnskab til godkendelse

6.       Cafeens kasserer fremlægger det kontrollerede regnskab for Cafeen til godkendelse

7.       Indkomne forslag

8.       Fastsættelse af kontingent

9.       Valg af bestyrelse

10.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

11.   Valg af bilagskontrollant til Aktivitetsforeningen  

12.   Valg af bilagskontrollant til Cafeen

13.   Valg af bilagskontrollant suppleant .

14.   Eventuelt  

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 3 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret. Stemmeret har kun de i § 3 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan forlanges skriftlig afstemning enten af bestyrelsen, eller hvis et af medlemmerne forlanger det.

Bestyrelsesmedlemmer og bilagskontrollanter vælges for 2 år. Suppleanter vælges for en periode af 1 år. Genvalg kan finde sted.  

Generalforsamlingen indkaldes ved opslag på Vestervold, og ved udsendelse af nyhedsbrev, samt på Hjemmesiden www.Aktvestervold.dk med 4 ugers varsel.

I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil 2 uger før generalforsamlingen., Senest en uge før generalforsamlingen skal forslagene være opslået på opslagstavlen i forhallen på Vestervold.

Kandidater til ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

§ 5: Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages at varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges  

§6: Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 5 personer samt 1 repræsentant for Nyborg Kommune.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand. kasserer og sekretær.  

§7: Bestyrelsens opgaver og virke:

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen,

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling 1 gang årligt.

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det nødvendig, eller når 3 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er det formandens eller den fungerende formands stemme der er udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede

I henhold til aftale med Nyborg kommune skal der opretholdes cafe tjeneste.

Der skal i videst muligt omfang oprettes ordensregler for medlemmernes benyttelse af lokalerne på Vestervold.

Hver gruppe har en kontaktperson som refererer direkte til bestyrelsen.

Der afholdes et kontaktpersonsmøde i andet kvartal eller i fjerde kvartal, således at vi kan se, hvilke behov de enkelte gruppe har for lokaler.  

§ 8:Økonomi:

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Der udarbejdes et regnskab for foreningen samt et for cafeens Indtægter og udgifter.

Regnskaberne underskrives af bilagskontrollanterne samt formand og kasserer. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Kassereren, som fører regnskaberne, er pligtig til at lade bilagskontrollanterne eller bestyrelsen se regnskabet. Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger.  

§ 9:Tegning og Hæftelse:

Foreningens tegnes af bestyrelsesformanden.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt

Kassereren kan alene disponere over foreningens kontant- og bankbeholdninger samt netbank

Kassereren i Cafeen kan alene disponere over Cafeens kontant- og bankbeholdninger samt netbank..

Foreningens medlemmer og Bestyrelsesmedlemmer hæfter alene med den i foreningen værende formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen forpligtelser over for foreningen, og har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§10: Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivende stemmer. Ændringer gælder fra dagen efter generalforsamlingen.

§11: Ophør:

For at opløse foreningen kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Ved opløsning af foreningen beslutter generalforsamlingen hvilken ældreforening eller institution i Nyborg kommune den eventuelle formue skal tilfalde.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 3. februar 2014

Ændringer godkendt på generalforsamlingen den 16. februar 2015

Ændringer om indkaldelse blev godkendt d. 22. februar 2024

Svend Aage Coord

 

 

 

 

 

 

   

 

Dette Websted blev sidst opdateret 12. marts 2024 af Mads Midtiby